VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre rezerváciu chaty MAFIS v Terchovej

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydané spoločnosťou ETOP Advertising, s.r.o., Gen. M.R. Štefánika 7263/6, 911 01 Trenčín, IČO: 44499515, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 21018/R (ďalej len „prevádzkovateľ“), sa vzťahujú na rezerváciu ubytovacích a s tým súvisiacich služieb (ďalej len „služby“) na chate MAFIS v Terchovej.

 

1. Hosť má možnosť rezervovať si služby online na stránke www.mafis.sk. alebo formou e-mailovej rezervácie. Rezerváciou služieb hosť vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil a porozumel im.Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť, pričom takáto zmena je voči hosťom účinná odo dňa zverejnenia zmeneného znenia VOP, pričom pre rezerváciu je rozhodujúce znenie VOP platné a účinné ku dňu uskutočnenia rezervácie.

2. Pri online rezervácii s povinnosťou platby má hosť možnosť vyhľadať si aktuálne voľné ubytovacie kapacity, v požadovanom termíne a za ceny uvedené priamo pri online rezervácii. Hosť vyplní všetky požadované informácie vo formulári,  uhradí cenu rezervovaných služieb online platbou (platba kartou alebo prevodom na účet) a bude mu bezodkladne zaslané na zadanú e-mailovú adresu „potvrdenie rezervácie“.

3. Hosť je povinný pri uskutočňovaní rezervácie uviesť celkový počet osôb vrátane detí, maximálna kapacita chaty je 16 osôb a nesmie sa presiahnuť.

4. Rezervácia sa stáva záväznou až okamihom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa a doručením dokumentu „potvrdenie rezervácie“.

Stornovací poplatok – hodnota celej rezervácie musí byť uhradená v plnej výške (100 % záloha), účtovaný je 100 % storno poplatok odo dňa potvrdenia objednávky do dňa nástupu na pobyt.

5. V prípade, že hosť neobdrží e-mailovú správu „potvrdenie rezervácie“ do 5 pracovných dní od úhrady ceny, odporúča sa hosťovi kontaktovať prevádzkovateľa telefonicky alebo e-mailom. 

6. V prípade neuhradenia ceny riadne a včas je rezervácia prevádzkovateľom zrušená a hosťovi nevzniká právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody.

7. Rezervačný systém prevádzkovateľa využíva v súčasnosti najmodernejší systém šifrovania citlivých dát a údajov, ktorý garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri uskutočňovaní rezervácie. Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov v zmysle ,,GDPR“.

8. V cene za ubytovacie služby je zahrnutá aj DPH v zmysle príslušných právnych predpisov. Cena však nezahŕňa miestnu daň, ktorú je hosť povinný uhradiť v hotovosti priamo v ubytovacom zariadení podľa aktuálnej sadzby.  

9. Vyúčtovacia faktúra bude vystavená na údaje fyzickej alebo právnickej osoby, uvedené v rezervácií, prípadne v poznámke a zaslaná mailom najneskôr do 5 dní od ukončenia pobytu.

10. Zmena termínu je po potvrdení rezervácie možná v závislosti od dostupnosti a kapacitných možností prevádzkovateľa. Na zmeny rezervácie po potvrdení rezervácie nemá hosť právny nárok.

11. V prípade nenastúpenia na pobyt, predčasného odchodu z pobytu alebo neskoršieho dátumu nástupu na pobyt nevzniká hosťovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody.

12. Okamihom uzatvorenia zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb nie je hosť oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13. Prevádzkovateľ umožňuje hosťovi potvrdenú rezerváciu zrušiť z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, a to elektronicky e-mailom. Prevádzkovateľovi vzniká okamihom zrušenia rezervácie hosťom právo na úhradu 100 % storno poplatku.

14. V prípade, ak z dôvodov na strane prevádzkovateľa nie je možné hosťovi poskytnúť po potvrdení rezervácie rezervované ubytovanie, prevádzkovateľ je povinný s hosťom dohodnúť náhradný termín alebo platbu za ubytovanie vrátiť.

15. V prípade vzniku práva hosťa na reklamáciu počas pobytu je hosť povinný uplatniť tento nárok najneskôr do skončenia pobytu (do dňa odchodu) prostredníctvom emailovej správy, inak právo na reklamáciu zaniká. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

16. Ak prevádzkovateľ na žiadosť hosťa vybaví reklamáciu zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní má hosť právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hosť má právo voľby subjektov alternatívneho riešenia sporov.

17. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nevyužitie služieb hosťom, či nemožnosť využiť hosťom rezervované a uhradené služby v plnom rozsahu z dôvodov vyššej moci (živelné pohromy, štrajky, vojnové konflikty, katastrofy, prerušenie dodávok atď.)

18. Hosť znáša v plnom rozsahu škodu na majetku prevádzkovateľa ním alebo účastníkmi pobytu spôsobenú počas pobytu v ubytovacom zariadení.

Tieto VOP, ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce na ich základe a pri uskutočňovaní rezervácie podľa týchto VOP, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky právne vzťahy týmito VOP neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7.2020.

 

Terchová

Zaistite si ubytovanie v najlepšom termíne

Rezervovať ihneď